Pla Local de Joventut

Aquest document, aprovat per Decret d’Alcaldia el 23 de juliol de 2012 i ratificat pel Ple de l’Ajuntament el 4 d’octubre de 2012, constitueix l’eina per a definir, impulsar i coordinar les polítiques de joventut a Lliçà de Vall en el període 2012-2015.

El Pla Local de Joventut de Lliçà de Vall 2012-2015 és el tercer pla integral de joventut que s’elabora i es desenvolupa al municipi de Lliçà de Vall (2005-2007 prorrogat al 2008, i 2009-2011). Aquest nou document, però, s’emmarca en el nou Pla Nacional de Joventut, el Pla Nacional de Joventut de Catalunya 2010-2020, sota l’empara de la Llei de Polítiques de Joventut (Llei 33/2010, de l’ 1 d’octubre, de polítiques de joventut).

El Pla Local de Joventut és un recull dels diferents programes que l’Ajuntament de Lliçà de Vall impulsa o impulsarà, de vegades juntament a altres administracions supramunicipals, per assolir els objectius que es desprenen de les conclusions de la diagnosi de la realitat juvenil de Lliçà de Vall acabada de redactar a la primavera de 2012.

Si bé la Llei i el PNJCat fan referència a la població juvenil com l’etapa de la vida dels 16 fins als 29 anys, les polítiques de joventut a Lliçà de Vall s’adrecen també a lapoblació adolescent, és a dir, a partir dels 12 anys.

PLA LOCAL DE JOVENTUT DE LLIÇÀ DE VALL 2012-2015 Diagnosi + Programes